Kancelaria Notarialna Aneta Szkutnik Notariusz
Dokumenty
 
 
                        Dokumenty
 

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Powinny być one złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy   Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów      stron czynności notarialnej.

Niezbędne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu oraz podanie numeru NIP.

W zależaności od czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty - jeżeli czynność notarialna ma za przedmiot:

-  działkę budowlaną, nieruchomość zabudowaną lub też niezabudowaną:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej,wypis z rejestru gruntów,zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych;

- lokal odrębny:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i lokali;

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też przydział spółdzielni, odpis z księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu a także braku zadłużenia;

- nabyty w drodze spadku- ponadto niezbędne będzie:
             
prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek    od spadku po zmarłym został uiszczony albo spadkowierca był zwolniony od jego zapłaty;

- nabyty w drodze darowizny - ponadto niezbędne będzie: 
              
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od darowizny został uiszczony albo obdarowany był zwolniony od jego zapłaty.

W sytuacji, gdy oświadczenie składane będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego.

Umowy majątkowe małżeńskie - wymagany jest odpis aktu małżeństwa.

Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny jak sądowe orzeczenie stwierdzenia nabycia spadku:
         -
akt zgonu spadkodawcy,
         - akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
         - akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
         - numer PESEL spadkodawcy.    
 

                                                                                                                                             
  


 

KONTAKTDokumentyStrona głównaCzynności NotarialneZadaj PytanieCzytnik RSS
Copyright © 2009 Kancelaria Notarialna Aneta Szkutnik Notariusz Warszawa